საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისა და ესპანეთის სამეფოს შორის

 1. „შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ესპანეთის სამეფოს მთავრობას შორის კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების დარგში“ თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 01.03.1993. ძალაშია 12.06.1996. 

 2. „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ესპანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის“ კონსულტაციების ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 10.03.1993.

 3. „საქართველოსა და ესპანეთის სამეფოს შორის განათლებისა და კულტურის დარგში თანამშრომლობის“ პროგრამა (2004-2007).
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.10.2004.

 4. „საქართველოს მთავრობასა და ესპანეთის მთავრობას შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 07.06.2010. ძალაშია 01.07.2011.